İkamet İzinleri

İkamet İzinleri Genel Bilgi

Uluslararası hukuk kurallarının ve ulusal hukukumuzun ülkemizde paralel olarak uygulanması konusunda yabancı kişinin sahip olduğu bir takım haklar ve yükümlülükler vardır. Bu hak ve yükümlülükler konusunda yabancı kişinin ülkemizle arasındaki yasal bağlantının kurulduğu en önemli zeminlerden biri şüphesiz ikamet iznidir.

İkamet bir bireyin hukuki anlamda yaşama iradesi gösterdiği yerdir. Kişi kendi iradesi ile bu yeriikametgah şeklinde ülkesinin yetkili kurumları aracılığıyla beyan etmektedir. Bireyin sosyal vehukuki kurallar çerçevesinde ihtiyaç duyduğu bu düzenleme hiç şüphesiz ülkemiz  içerisindebulunan yabancı kişiler için de geçerlidir.

Hem yabancı kişinin sosyal düzeni hem de ülkemizin hukuki düzeni açısından gerekli olan ikametizni; yabancı kişiye ülkemiz içinde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlayanbelgedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi , kişinin gerekli şartları sağlamasıve talebi doğrultusunda düzenlenmektedir.

Kanunda öngörüldüğü şekilde ikamet izni başvurularının yabancıların vatandaşı olduğu ya dayasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluklarından alınması yakın bir zamanda mümkünolacak ve bu durum ayrıca duyurulacaktır. Bu aşama gerçekleşene kadar yabancıların ikamet iznibaşvuruları ikamet edilmek istenilen ilin valiliğince alınır.

Geçerli bir ikamet iznine sahip olan yabancı kişiler vize izninden muaf olarak ülkeye giriş ya daülkeden çıkış yapabileceklerdir.İkamet izni ile Türkiye’de kalmakta olan yabancı kişi izin süresinin sonuna geldiğinde şartları halen taşıyorsa  ülkeden çıkış yapmasına gerek olmadan ikamet ettiği il valiliklerinde sahip olduğuikamet iznini uzatabilir ya da başka bir ikamet izni için gerekli şartları sağlaması durumunda yenidurumuna ilişkin ikamet iznine  geçiş yapabilir.

İkamet izni başvuru işlemlerinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nundüzenlemiş olduğu  uygulamaya göre refakat uygulaması kaldırılmış olup her bir yabancınınbaşvurusu ve izin belgesi ayrı olarak düzenlenecektir.İkamet izni başvuruları yabancı tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancının yasal temsilcisi yada avukatı aracılığıyla da yapılabilecektir. Fakat bu konuda idari birime tanınan inisiyatif gereğibaşvuruyu alan makam başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını da isteyebilecektir.

6458 sayılı kanunun uygulamaya koyduğu bir başka yenilik ise çalışma izninin ikamet izni yerine  geçmesidir. Kanunun 27 inci maddesi gereğince yabancı kişinin çalışma izni alması halinde ayrıca  ikamet izni almasına gerek olmamakta, çalışma izni süresince Türkiye’de kalma hakkı elde etmektedir.